Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego. Udzielam pomocy prawnej w zakresie obrony i reprezentacji w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem

 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych

 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego (apelacja, kasacja, zażalenia)

 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i subsydiarnych przed sądem

 • sporządzenie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego

 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia

 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 • sporządzenie opinii prawnych