Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • pochodzenie dziecka
 • ubezwłasnowolnienie
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Sprawy karne, karne wykonawcze

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • obrona oskarżonego o przestępstwo w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń (apelacja, kasacja, zażalenia)
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i subsydiarnych przed sądem
 • sporządzenie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sporządzenie opinii prawnych

Sprawy cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • doradztwo w sprawach konsumenckich
 • reprezentacja przed kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami
 • reprezentacja przed komornikami, bankami, organami administracji publicznej
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • sporządzenie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o mobbing lub dyskryminację
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • sprawy o zwrot kosztów podróży służbowej
 • sprawy o ustalenie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy
 • sprawy o roszczenia pracodawcy z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy odpowiedzialności materialnej
 • pomoc prawna w polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych
 • sprawy o świadczenia emerytalne
 • sprawy o świadczenie rentowe
 • sprawy o stwierdzenie choroby zawodowej
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Sprawy spadkowe

 • przyjęcie spadku
 • odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz utraty zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej oraz odszkodowań komunikacyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Podmioty gospodarcze

 • prawo spółek handlowych
 • prawo rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej)
 • prawo ochrony konkurencji
 • prawo gospodarcze
 • prawo kontraktowe
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych
 • porady prawne