Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, w spraw o dochodzenie i egzekwowanie alimentów oraz spraw o podział majątku wspólnego, spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, spraw dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi.Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

Rozwód i separacja

 • sprawy o rozwód i separację z orzekaniem o winie,
 • sprawy o rozwód i separację bez orzekania o winie,
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód i separację,
 • sprawy o uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa cywilnego,
 • sprawy o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,

Alimenty

 • sprawy o alimenty pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy byłymi małżonkami,
 • sprawy o alimenty pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy dziadkami a wnukami,
 • sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • umowy alimentacyjne,

Podział majątku

 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • sprawy o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • sprawy o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • sprawy o zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • sprawy o zniesienie wspólności ustawowej,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • porady prawne,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

 • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego,
 • sprawy dotyczące ustalania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy dotyczące egzekwowania kontaktów z dzieckiem

Adopcja, opieka, kuratela, pochodzenie dziecka, ubezwłasnowolnienie

 • przysposobienie,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką,
 • zwolnienie opiekuna,
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności,
 • ustanowienie kuratora,
 • zwolnienie z obowiązku sporządzenia inwentarza przez opiekuna
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności,
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu,
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków,
 • zwolnienie z obowiązku objęciem opieką,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego,
 • ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka,
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • uchylenie kurateli.
 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • nadanie nazwiska ojca,
 • zmiana nazwiska,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe,