Udzielam pomocy prawnej w zakresie obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeń oraz postępowaniu w sprawach nieletnich, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udzielam pomocy prawnej również w dni wolne od pracy, zarówno w aresztach śledczych oraz w zakładach karnych położonych na terenie Śląska.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • obrona oskarżonego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona nieletnich w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego (apelacja, kasacja, zażalenia),
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i subsydiarnych przed sądem,
 • sporządzenie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • sporządzenie opinii prawnych,