Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, opinii prawnych, oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług:

 • sprawy o przywrócenie do pracy

 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

 • sprawy o mobbing lub dyskryminację

 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia

 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

 • sprawy o zwrot kosztów podróży służbowej

 • sprawy o ustalenie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

 • sprawy o roszczenia pracodawcy z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi

 • odszkodowanie za zakaz konkurencji

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy odpowiedzialności materialnej

 • pomoc prawna w polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych

 • sprawy o świadczenia emerytalne

 • sprawy o świadczenie rentowe

 • sprawy o stwierdzenie choroby zawodowej