Kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Obszar praktyki zawodowej obejmuję obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

  • prawo spółek handlowych,
  • prawo rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej),
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • prawo ochrony konkurencji,
  • prawo antymonopolowe,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo kontraktowe,
  • prawo karne gospodarcze,
  • prawo europejskie,
  • prawo administracyjne,

Zakres świadczonych usług:

  • zakładanie, rejestracja i obsługa spółek prawa handlowego,
  • łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • prowadzenie spraw z zakresu postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym bieżących zmian statutowych,
  • zakładanie, rejestracja i obsługa stowarzyszeń,
  • doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw,
  • pełna obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów statutowych spółek prawa handlowego, w tym współpraca z kancelariami notarialnymi oraz dokonywanie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
  • rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej,
  • kompleksowa reprezentacja przedsiębiorców,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów wzorców umownych oraz regulaminów,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych,
  • sprawy z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki,
  • doradztwo w postępowaniu z zakresu nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolowych
  • kompleksowa reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przeprowadzanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • windykacja należności,
  • mediacje, ugody,
  • udzielanie porad prawnych,

Zamówienia publiczne

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne i doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i przetargów zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Zakres świadczonych usług:

  • obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • dokumentowanie postępowań;
  • reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
  • doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu;
  • wykonanie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych,

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej,
  • sporządzanie zażaleń na postanowienie,
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
  • sporządzanie skarg na bezczynność organu,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia, licencji, koncesji,
  • doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń, licencji, koncesji,
  • porady prawne,