Kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Obszar praktyki zawodowej obejmuję obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

 • prawo spółek handlowych,
 • prawo rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej),
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • prawo antymonopolowe,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo kontraktowe,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo europejskie,
 • prawo administracyjne,

Zakres świadczonych usług:

 • zakładanie, rejestracja i obsługa spółek prawa handlowego,
 • łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym bieżących zmian statutowych,
 • zakładanie, rejestracja i obsługa stowarzyszeń,
 • doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw,
 • pełna obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów statutowych spółek prawa handlowego, w tym współpraca z kancelariami notarialnymi oraz dokonywanie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
 • rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej,
 • kompleksowa reprezentacja przedsiębiorców,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów wzorców umownych oraz regulaminów,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych,
 • sprawy z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki,
 • doradztwo w postępowaniu z zakresu nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolowych
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przeprowadzanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • windykacja należności,
 • mediacje, ugody,
 • udzielanie porad prawnych,

Zamówienia publiczne

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne i doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i przetargów zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Zakres świadczonych usług:

 • obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • dokumentowanie postępowań;
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu;
 • wykonanie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych,

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia, licencji, koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń, licencji, koncesji,
 • porady prawne,