Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, spraw o dochodzenie i egzekwowanie alimentów na dzieci małoletnie, na dzieci uczące się, na współmałżonka, o przyczynianie się do kosztów utrzymania rodziny, spraw o podział majątku wspólnego, a także spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, oraz spraw dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

Rozwód i separacja

 • sprawy o rozwód i separację z orzekaniem o winie,
 • sprawy o rozwód i separację bez orzekania o winie,
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód i separację,
 • sprawy o uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa cywilnego,
 • sprawy o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,

Alimenty

 • sprawy o alimenty pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy byłymi małżonkami,
 • sprawy o alimenty pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy dziadkami a wnukami,
 • sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • umowy alimentacyjne,

Podział majątku

 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • sprawy o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • sprawy o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • sprawy o zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • sprawy o zniesienie wspólności ustawowej,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • porady prawne,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

 • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego,
 • sprawy dotyczące ustalania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy dotyczące egzekwowania kontaktów z dzieckiem

Adopcja, opieka, kuratela, pochodzenie dziecka, ubezwłasnowolnienie

 • przysposobienie,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
 • zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką,
 • zwolnienie opiekuna,
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności,
 • ustanowienie kuratora,
 • zwolnienie z obowiązku sporządzenia inwentarza przez opiekuna
 • zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności,
 • przyznanie opiekunowi wynagrodzenia,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu,
 • wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków,
 • zwolnienie z obowiązku objęciem opieką,
 • zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego,
 • ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka,
 • ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,
 • ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,
 • ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,
 • uchylenie kurateli.
 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • nadanie nazwiska ojca,
 • zmiana nazwiska,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe,

Sprawy spadkowe

Świadczę pomoc prawną w zakresie stwierdzenia praw do spadku, podziału spadku, zabezpieczenia spadków, dochodzenia innych praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek oraz stwierdzenia nieważności testamentu.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

 • sprawy o przyjęcie spadku
 • sprawy o odrzucenie spadku,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,

Odszkodowania

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej, odszkodowań komunikacyjnych oraz spraw o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego.

Zakres świadczonych usług:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub choroby zawodowej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w związku z usługami turystycznymi,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód budowlanych i transportowych,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód w obrocie gospodarczym,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych, obejmujące w szczególności roszczenia z tytułu szkody całkowitej lub kosztów naprawy, a także z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody w przewożonych ładunkach,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu zniszczonego mienia,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe,
 • windykacja należności,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Obszar praktyki zawodowej obejmuję obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

 • prawo spółek handlowych,
 • prawo rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej),
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • prawo antymonopolowe,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo kontraktowe,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo europejskie,
 • prawo administracyjne,

Zakres świadczonych usług:

 • zakładanie, rejestracja i obsługa spółek prawa handlowego,
 • łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym bieżących zmian statutowych,
 • zakładanie, rejestracja i obsługa stowarzyszeń,
 • doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw,
 • pełna obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów statutowych spółek prawa handlowego, w tym współpraca z kancelariami notarialnymi oraz dokonywanie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
 • rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej,
 • kompleksowa reprezentacja przedsiębiorców,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów wzorców umownych oraz regulaminów,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych,
 • sprawy z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki,
 • doradztwo w postępowaniu z zakresu nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolowych
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przeprowadzanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • windykacja należności,
 • mediacje, ugody,
 • udzielanie porad prawnych,

Zamówienia publiczne

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne i doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i przetargów zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Zakres świadczonych usług:

 • obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • dokumentowanie postępowań;
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu;
 • wykonanie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych,

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia, licencji, koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń, licencji, koncesji,
 • porady prawne,

Sprawy karne

Udzielam pomocy prawnej w zakresie obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeń oraz postępowaniu w sprawach nieletnich, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udzielam pomocy prawnej również w dni wolne od pracy, zarówno w aresztach śledczych oraz w zakładach karnych położonych na terenie Śląska.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • obrona oskarżonego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona nieletnich w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego (apelacja, kasacja, zażalenia),
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i subsydiarnych przed sądem,
 • sporządzenie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • sporządzenie opinii prawnych,

Sprawy cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz w zakresie windykacji należności.

Zakres świadczonych usług:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy dotyczące służebności gruntowych, osobistych, przesyłu,
 • sprawy o zniesienie współwłasności rzeczy,
 • doradztwo w sprawach konsumenckich,
 • reprezentacja przed kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami,
 • reprezentacja przed komornikami, bankami, organami administracji publicznej,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • windykacja należności,

Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w  procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości (upadłość konsumencka) obejmujące w szczególności:

 • ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmujące reprezentację przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w sporach przed ZUS i przed pracodawcami, a także w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług:

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy o mobbing lub dyskryminację,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • sprawy o zwrot kosztów podróży służbowej,
 • sprawy o ustalenie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy,
 • sprawy o roszczenia pracodawcy z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy odpowiedzialności materialnej,
 • pomoc prawna w polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
 • sprawy o świadczenia emerytalne,
 • sprawy o świadczenie rentowe,
 • sprawy o stwierdzenie choroby zawodowej,

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad prawnych, opinii prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia, licencji, koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń, licencji, koncesji,
 • porady prawne,