Alimenty od byłego małżonka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy chroni osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie uległa znacznemu pogorszeniu, przyznając im prawo do ubiegania się od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych zaspokajających ich podstawowe potrzeby życiowe. W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W sytuacji, gdy jedno z nich uchyla się od tego obowiązku, drugie może wystąpić o przyznanie alimentów. Orze