Rozwód

Małżonkowie mogą żądać rozwodu, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami doszło do ustania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Jednak nawet wówczas Sąd nie może orzec rozwodu, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu wówczas,

Alimenty od byłego małżonka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy chroni osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie uległa znacznemu pogorszeniu, przyznając im prawo do ubiegania się od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych zaspokajających ich podstawowe potrzeby życiowe. W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W sytuacji, gdy jedno z nich uchyla się od tego obowiązku, drugie może wystąpić o przyznanie alimentów. Orze