Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w sporach przed ZUS i przed pracodawcami, a także w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres świadczonych usług:

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy o mobbing lub dyskryminację,
 • sprawy o wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • sprawy o zwrot kosztów podróży służbowej,
 • sprawy o ustalenie odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy,
 • sprawy o roszczenia pracodawcy z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi,
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy odpowiedzialności materialnej,
 • pomoc prawna w polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
 • sprawy o świadczenia emerytalne,
 • sprawy o świadczenie rentowe,
 • sprawy o stwierdzenie choroby zawodowej,