O Kancelarii

O Kancelarii

Czytaj dalej
Rozwód Alimenty Podział majątku Władza rodzicielska Kontakty z dzieckiem

Rozwód Alimenty Podział majątku Władza rodzicielska Kontakty z dzieckiem

Czytaj dalej
Odszkodowania

Odszkodowania

Read More
Oferta dla firm

Oferta dla firm

Read More
Kontakt 501 269 174

Kontakt 501 269 174

Czytaj dalej

Niegodność dziedziczenia

Za niegodnych dziedziczenia może zostać uznany spadkobierca ustawowy jak również spadkobierca testamentowy. Co to oznacza. Otóż spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że część, którą taki spadkobierca by dziedziczył, będą dziedziczyli jego zstępni tj. dzieci, wnuki. Uznania za niegodnego dziedziczenia może żądać każdy kto ma w tym interes.

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Ojciec dziecka, które urodziło się po orzeczeniu rozwodu, jak również ojciec dziecka pozamałżeńskiego ma obowiązek uczestniczyć nie tylko w kosztach utrzymania małoletniego, ale także jego matki w czasie jej ciąży i po porodzie. Zgodnie z poglądem orzecznictwa i judykatury obowiązek alimentacyjny rodziców  w stosunku do dziecka jest zależny od tego, przy którym z rodziców dziecko pozostaje i jest wychowywane i nie ma tutaj znaczenia, czy rodzice są małżeń

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Za inną usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy przepisy prawa uznają przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim tzw. L4. Przepisy kodeksu pracy zapewniają pracownikom pra

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Z kolei z godnie z art. 265 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie dokonał bez swojej winy w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264 sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Termin z art. 264 § 1 Kodeksu pracy jest terminem prawa mate

Świadczenia alimentacyjne na dzieci

Sprawowanie opieki nad dzieckiem wyłącznie przez jednego z rodziców nie oznacza, że jego powinnością jest również samodzielne utrzymywanie małoletniego. Bez znaczenia czy sytuacja jest spowodowana orzeczonym rozwodem, separacją, rozpadem związku partnerskiego, czy też brakiem zainteresowania dzieckiem przez jednego z rodziców nie pozostającego w trwałym związku z drugim rodzicem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa jedną z podstawowych zasad, zgodnie z k

Rozwód

Małżonkowie mogą żądać rozwodu, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami doszło do ustania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Jednak nawet wówczas Sąd nie może orzec rozwodu, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu wówczas,

Zachowek i wydziedziczenie

Wielokrotnie spotykam się z pytaniami Klientów, czy pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład małżonka lub dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W polskim prawie wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie, ale oznacza pozbawienie osoby bliskiej tak zwanego zachowku. Czym jest zachowek? Zachowek jest to uprawnienie przysługujące zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) małżonkom i rodzicom spadkobiercy na wyp

Alimenty od byłego małżonka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy chroni osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie uległa znacznemu pogorszeniu, przyznając im prawo do ubiegania się od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych zaspokajających ich podstawowe potrzeby życiowe. W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W sytuacji, gdy jedno z nich uchyla się od tego obowiązku, drugie może wystąpić o przyznanie alimentów. Orze

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po śmierci spadkodawcy

W przypadku śmierci członka spółdzielni, który był uprawniony ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawo to oraz członkostwo w spółdzielni nie wchodzi do spadku. Nie oznacza to jednak, że mieszkanie przepada. Oboje małżonkowie byli uprawnieni ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Gdy uprawnieni ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu byli oboje małżonkowie, to z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie pr

Dziedziczenie pasierba

Spadek można dziedziczyć na podstawie testamentu lub ustawy tj. kodeksu cywilnego. Przepisy prawa spadkowego przyznają pierwszeństwo woli spadkodawcy co oznacza, że jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie ważny testament, dziedziczenie następuje w oparciu o ten dokument. Natomiast przepisy ustawy stosuje się, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, okazał się on nieważny albo żadna z osób powołanych do dziedziczenia nie chce lub nie może dziedziczyć. W r