Ojciec dziecka, które urodziło się po orzeczeniu rozwodu, jak również ojciec dziecka pozamałżeńskiego ma obowiązek uczestniczyć nie tylko w kosztach utrzymania małoletniego, ale także jego matki w czasie jej ciąży i po porodzie.

Zgodnie z poglądem orzecznictwa i judykatury obowiązek alimentacyjny rodziców  w stosunku do dziecka jest zależny od tego, przy którym z rodziców dziecko pozostaje i jest wychowywane i nie ma tutaj znaczenia, czy rodzice są małżeństwem i pozostają we wspólności małżeńskiej, czy też nie. Nawet gdy rodzice zerwali wspólność, drugie z rodziców nie może się zwolnić z obowiązku alimentacyjnego. Zakres tego obowiązku określają możliwości majątkowe rodzica.

Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Ojciec dziecka ma ustawowy obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydatkach, które są bezpośrednio związane z przebiegiem ciąży. Są to przede wszystkim koszty opieki lekarskiej, które w zależności od stanu zdrowia matki i dziecka mogą się różnić. Zazwyczaj są to koszty związane z koniecznością zakupu lekarstw, koszty związane  w wizytami lekarskimi i badaniami, koszty dojazdu na wizyty lekarskie i badania, koszty odzieży ciążowej. Należy mieć na uwadze zarówno koszty związane z normalnym przebiegiem ciąży jak również koszty związane z mogącymi wystąpić ewentualnymi komplikacjami w przebiegu ciąży. Ponadto ojciec dziecka musi pokryć część kosztów związanych z samym porodem, przy czym za takie koszty można uznać w szczególności wydatki na łóżeczko, wózek i odzież jak również koszty chrztu i przyjęcia okolicznościowego.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje, do kiedy ma trwać przedłużony obowiązek alimentacyjnych. Zależy on od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Do ważnych powodów należy zaliczyć sytuacje związane z chorobą matki lub dziecka, brak możliwości powierzenia opieki nad dzieckiem innym członkom rodziny czy też umieszczenia dziecka w żłobku.

Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Dodaj komentarz