Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Za inną usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy przepisy prawa uznają przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim tzw. L4.

Przepisy kodeksu pracy zapewniają pracownikom prawo do pobierania zasiłku chorobowego i ochrony przed zwolnieniem w razie choroby. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, jeżeli nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona czyli gdy przebywa na L4. Powyższe oznacza, że pracownik na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie przed zwolnieniem. Ochrona ta nie jest jednak ochroną bezterminową. Kodeks pracy przewiduje bowiem przypadki, które dają pracodawcy zezwolenie na rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem.

W przypadku choroby dozwolony okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, chroniący przed zwolnieniem, zależy od czasu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony  u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, to pracodawca ma prawo już po 3 miesiącach niezdolności do pracy pracownika, rozwiązać umowę i wówczas pracownik nie korzysta z ochrony kodeksu pracy. Przed upływem tego okresu pracownik jest chroniony przepisami prawa, a w przypadku wypowiedzenia w tym okresie ochronnym przez pracodawcę umowy o pracę, takie wypowiedzenie należy uznać za naruszające przepisy prawa.

Z legitymującym się u danego pracodawcy stażem pracy co najmniej 6-miesięcznym lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, umowę można rozwiązać, jeśli niezdolność trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Przekroczenie przez pracownika wskazanego okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim uprawnia pracodawcę do zwolnienia pracownika, jeżeli oczywiście nadal pracownik jest chory. Zwolnienie następuje wtedy na podstawie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika. Pracodawca nie może już zwolnić na podstawie wyżej wymienionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pracownik, który po zakończeniu wskazanego okresu chorobowego wraca zdrowy do pracy.

Okres ochronny pracownika na zwolnieniu nie obowiązuje w przypadku, gdy następuje ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Okoliczności te uprawniają pracodawcę do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres ochronny.

Dodaj komentarz