W przypadku śmierci członka spółdzielni, który był uprawniony ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawo to oraz członkostwo w spółdzielni nie wchodzi do spadku. Nie oznacza to jednak, że mieszkanie przepada.

Oboje małżonkowie byli uprawnieni ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Gdy uprawnieni ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu byli oboje małżonkowie, to z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

Pozostały przy życiu małżonek, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Nie narusza to uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu, albowiem wkład do spółdzielni wchodzi do spadku i jest dziedziczony na zasadach ogólnych. Powyższe oznacza w praktyce, że osoba, która „przejęła” od spadkodawcy prawo do lokalu powinna spłacić spadkobierców dziedziczących wkład.

Jeżeli pozostały przy życiu małżonek nie złoży deklaracji o przystąpieniu do spółdzielni, to spółdzielnia powinna wyznaczyć mu dodatkowy termin na jej złożenie.W razie niezłożenia deklaracji we wskazanym przez spółdzielnię terminie, spółdzielnia będzie mogła podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W takiej sytuacji roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego będą przysługiwały ponownie temu małżonkowi, dzieciom spadkodawcy i innym osobom bliskim.

Tylko zmarły małżonek był uprawniony ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Gdy uprawniony ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu był tylko zmarły małżonek, wówczas pozostały przy życiu małżonek nie ma żadnych szczególnych uprawnień.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą śmierci spadkodawcy jako jedynej osoby uprawnionej i roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

Tak samo będzie w sytuacji, gdy spadkodawca w chwili swojej śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim. Roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

Do zachowania tych roszczeń konieczne jest złożenie w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

W sytuacji zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczności, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

Dodaj komentarz